Motorsåg A

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. sågning i trä i samband med byggarbeten, trädfällning och kapning av träddelar i spänn. • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01) • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt. • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning. • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan. • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion. • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/6

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.