Arbete på Väg

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv samt IFS 2009:4. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov. För vem? Enl. IFS 2009:4, alla som ska arbeta på och vid väg där Trafikverket är väghållare. Enl. TRVK Apv: • Fordonsförare, Maskinförare av mobila arbetsmaskiner • Gäller de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen • Platsledning som ej omfattas av Nivå 3A • Alla som ska utbilda sig till utmärkningsansvarig, Nivå 3A samt vakt och lots Nivå 3B Kursinnehåll • Allmänt om vägarbeten • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande • Lyktor på fordon • Arbete från arbetsplattform • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter • Riskanalys • Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg • Regler för förare av väghållningsfordon • Fordons placering på väg • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar. • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete. • Arbetsmetoder • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras

Pris

Deltagare [[ forms.deltagare.length ]]/20

Extra anteckningar
ang. er bokning
Vänligen läs igenom och godkänn våra villkor.